Black & White - Art installation 

אמרה ידועה היא שהחיים הם לא שחור ולבן.
אולם במיוחד בתקופה זו יש נטייה להגיע לקיצוניות, להסתכל על דברים בספקטרום צר. להתקבע בעמדות. לאמץ השקפות קיצוניות ולשכוח שישנם גם גוונים של אפור.
אבל מה אם גם הדעות המוצקות שלנו הן עניין של נקודת מבט?

מי שלא ישכיל לשים את עצמו בנעלי האחר אף פעם לא יוכל לראות את הדברים כמוהו ולהבין את המציאות כפי שהיא ניבטת מעינו. איך הדברים נראים מן הצד השני? איך האחר מסוגל לטעון בכזה להט שהוא צודק כשברור (מנקודת המבט שלנו) שזו טעות?

תאמין רק למה שאתה רואה.
ומה אם מה שאתה רואה הוא גם שאלה של נקודת מבט?
מה אם המציאות אינה מוחלטת ומשתנה בהתאם לזווית ההסתכלות?
מה אם החיים הם גם שחור וגם לבן

היצירה Black & White מעודדת שיח ומחשבה על חשיבות נקודת המבט שלנו בתפיסת המציאות. על השוני המובנה בתפיסת המציאות בהתבסס על מיקומינו במרחב (הפיזי או המחשבתי) ועל הצורך להבין ולהכיר בכך שהאחר, אשר רואה דברים באופן שונה ממך, לא בהכרח טועה...

היוצר משתמש באותיות ענק ליצור תמונת מציאות מוחלטת וברורה המדגישה ששום דבר אינו מוחלט וחד משמעי.

* ארבל פישלר בנקי - אמן ויוצר רב תחומי מתמחה בבחינת מערכת היחסים בין הפרט לציבור ובין הפרט לסביבה.